Przedszkole Niepubliczne Tęcza

SZANOWNI RODZICE!

11.05.2020r. OTWIERAMY NASZE PRZEDSZKOLE

Z uwagi na okres pandemii przedszkole będzie pełnić tylko funkcję opiekuńczą. Nadal będą prowadzone zajęcia zdalnie oraz przekazywane materiały dla dzieci do samodzielnej pracy za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzicenie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, proszę tego nie robić. Przypominam, że dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki Państwo zapewnia zasiłek opiekuńczy do dnia 24 maja. Jednocześnie informuję, ze dla dzieci pozostających w domu zostanie zmniejszone czesne.

ORGANIZACJA

1.Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą w godzinach 7.00 – 16.00.

2.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 8.30. Po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte.

3.Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 14.30 do 16.00. Po dziecko należy zgłosić się najpóźniej do godziny 15.45.

4.Liczba oddziałów(grup) – możliwe jest zorganizowanie 3 maksymalnie 4 grup.

5.Liczebność dzieci w grupie – do 12 dzieci; w uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

6.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczoneji stałej sali.

7.W przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie (izolatka) dla dzieci/osób dorosłych przejawiających niepokojące objawy chorobowe .

8.Dzieci mogą korzystać z placu zabaw przy zachowaniu zmianowości grup i systematycznym dezynfekowaniu sprzętu.

9.Przedszkole zapewnia dzieciom spożycie czterech posiłków: pierwszego śniadania, przekąski warzywnej, drugiego śniadania i obiadu.

10. Nauczyciele pracują w systemie tygodniowym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową (COVID-19). W trosce o dobro i zdrowie naszych wychowanków i pracowników informujemy o wprowadzeniu szczególnych zasad bezpieczeństwa

1.Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobowiązani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej i do podpisania oświadczenia o tym, że zostaliście zapoznani z ryzykiem, które niesie za sobą choroba COVID-19.

 • 2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice (opiekunowie).
 • 3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Dla dziecka, które ukończyło 4 lata, rodzic musi zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • 4. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do stosowania następujących zasad:
 • a) zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola -bezwzględnie muszą stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa
 • b) przestrzegać zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich.
 • c) przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
 • 5. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 • a) Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.
 • b) wcześniejsze oświadczenia upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletniego członka rodziny nie będą honorowane.
 • 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 • a) Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 • b) Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • 7. Przy wejściu dziecka do przedszkola oraz kilkakrotnie w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. Dzieci z temperaturą 370C i więcej nie będą wpuszczane do przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje osoba pełniąca dyżur przy wejściu do przedszkola.
 • 8. Do przedszkola będą wpuszczane dzieci z opiekunem (pojedynczo), pozostali rodzice z dziećmi czekają na zewnątrz budynku na zaproszenie osoby dyżurującej.

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szatni, sal przedszkolnych i innych pomieszczeń na terenie przedszkola.

10. Kontakt z wychowawcą i dyrektorem przedszkola możliwy będzie wyłącznie telefonicznie.

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu do przedszkola.

12. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego co godzinę, odbywa się wietrzenie sal nawet w trakcie zabaw.

13. Większość dnia (w zależności od warunków atmosferycznych) będziemy przebywać w ogrodzie przedszkolnym.- Rodzice muszą zadbać o odpowiedni ubiór dziecka.

14. Mycie/dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem pomocy nauczyciela. Wycieranie dłoni odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu ręczników papierowych.

15. Dzieci w przedszkolu przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM

W godzinach pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z przedszkola. W związku z tym uprasza się Rodziców o zapisanie numeru telefonu Przedszkola w swoich kontaktach.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TYM KWARANTANNA

Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas :

a) dziecko/osoba dorosła izolowane są od reszty grupy,

b) informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

c) przedszkole zostaje zamknięte a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.

d) jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.


Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Alicja Ciesielska 

Dyrektor Przedszkola

Komunikat o zapisach na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. prowadzimy zapisy dzieci w wieku 2,5–6 lat do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Karty zgłoszenia dzieci można otrzymać w sekretariacie Przedszkola lub pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu lub zeskanować i wysłać e-mail na adres: zsn.tecza@wp.pl

Rodzice, którzy zapisali dzieci z wyprzedzeniem, proszeni są o  potwierdzenie zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2020/21 do 28 lutego 2020 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH, ODBĘDZIE SIĘ 10 MARCA 2020 R. O GODZINIE 17:00 W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA 

Serdecznie zapraszamy!  

Z koncepcji pracy przedszkola

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata” (Celestyn Freinet)

Staramy się stworzyć każdemu dziecku warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami.

Kierunki pracy Przedszkola

1.Przedszkole realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa - ustalone na każdy rok szkolny przez ministra edukacji narodowej

2.Kierunki wspólnie ustalone przez dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców:

 • Promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków, by dzieci samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.
 • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – dziecko zna i chroni środowisko.
 • Edukacja przez sztukę i dla sztuki – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych – dziecko żyje w zgodzie z sobą i innymi.
 • Rozwijanie uzdolnień, odkrywanie pasji i zainteresowań.
 • Rozwijanie predyspozycji lingwistycznych poprzez naukę podstaw języków obcych (angielskiego i niemieckiego).
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne obszary zadań w roku szkolnym 2019/2020

1.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim.

 • 2.Promowanie działań ekologicznych.

3.Indywidualizacja pracy z dziećmi, w szczególności praca nad poprawną mową.

4.Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, kultywowanie tradycji przedszkola i tworzenie nowych.

5.Rozwijanie kompetencji matematycznych.

więcej...