Przedszkole Niepubliczne Tęcza

Komunikat o zapisach na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. prowadzimy zapisy dzieci w wieku 2,5–6 lat do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Karty zgłoszenia dzieci można otrzymać w sekretariacie Przedszkola lub pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu lub zeskanować i wysłać e-mail na adres: zsn.tecza@wp.pl

Rodzice, którzy zapisali dzieci z wyprzedzeniem, proszeni są o  potwierdzenie zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2020/21 do 28 lutego 2020 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH, ODBĘDZIE SIĘ 10 MARCA 2020 R. O GODZINIE 17:00 W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA 

Serdecznie zapraszamy!  

Z koncepcji pracy przedszkola

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata” (Celestyn Freinet)

Staramy się stworzyć każdemu dziecku warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami.

Kierunki pracy Przedszkola

1.Przedszkole realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa - ustalone na każdy rok szkolny przez ministra edukacji narodowej

2.Kierunki wspólnie ustalone przez dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców:

  • Promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków, by dzieci samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.
  • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – dziecko zna i chroni środowisko.
  • Edukacja przez sztukę i dla sztuki – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki.
  • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych – dziecko żyje w zgodzie z sobą i innymi.
  • Rozwijanie uzdolnień, odkrywanie pasji i zainteresowań.
  • Rozwijanie predyspozycji lingwistycznych poprzez naukę podstaw języków obcych (angielskiego i niemieckiego).
  • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne obszary zadań w roku szkolnym 2019/2020

1.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim.

  • 2.Promowanie działań ekologicznych.

3.Indywidualizacja pracy z dziećmi, w szczególności praca nad poprawną mową.

4.Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, kultywowanie tradycji przedszkola i tworzenie nowych.

5.Rozwijanie kompetencji matematycznych.

więcej...